1. Meerdaagse Gezinsbehandeling Eetstoornissen (MGDB)

Beschrijving aanvraag

De MGDB is een intensieve vorm van gezinsbehandeling, waarbij ouders meer steun ervaren dan bij de gebruikelijke gezinsbehandelingen. En jeugdigen ervan profiteren dat hun ouders hen beter gaan begrijpen, steunen en helpen. Tot nu toe is ambulante, systemische behandeling (FBT) leidend in de behandelvisie, voorgeschreven door de zorgstandaard Eetstoornissen.  De inzet van FBT is niet altijd voldoende of op zichzelf staand niet altijd voldoende. Als dat zo is, schrijft de Zorgstandaard de inzet van meergezinsdagbehandeling (MGDB) voor.  Dit aanbod ontbreekt nog in Overijssel. Landelijk bestaan er reeds enkele van deze groepen, die echter vaak wachtlijsten kennen. Bovendien willen we jeugdigen zoveel mogelijk in de regio behandelen.  

Financiering wordt aangevraagd voor het haalbaarheidsonderzoek.

Aanvragers

MST, Karakter, Accare, Mediant

Advies Expertisenetwerk

De voorgestelde vorm van behandeling van eetstoornissen kan een wezenlijk verschil maken in het bestaande aanbod en past volledig in de criteria die zijn opgesteld met betrekking tot de financiering van impulsgelden voor ontbrekende oplossingen in het zorglandschap (niet-casuïstiek gebonden). Gestelde voorwaarde: betrek de gemeenten/regio op inhoud, maar zeker als het gaat om het vormgeven van de business case, bij het uitvoeren van het onderzoek.  

2. Geïntegreerde Zorg IJsselland

Beschrijving aanvraag 

Het RSJ IJsselland heeft, naar aanleiding van het plan ‘verminderen instroom JeugdzorgPlus’, geld beschikbaar gesteld vanuit het transformatiefonds voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek rondom het instellen van ‘Geïntegreerde Zorg’ voor een specifieke doelgroep jeugdigen in IJsselland 

(mogelijk op termijn geheel Overijssel). Geïntegreerde zorg houdt in dat partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het normaliseren van het leven van jeugdigen met complexe en meervoudige problemen. Hierbij werken partijen samen om te komen tot een passend arrangement van hulp op maat. 

Financiering wordt aangevraagd voor het haalbaarheidsonderzoek.

Aanvragers

Pactum is hoofdaanvrager. Deelnemers: Ambiq,  Dimence,  Karakter,  Pluryn, Tactus, Trias, Triade Vitree.

Advies Expertisenetwerk

In de kern voldoet aan de criteria om voor toekenning van financiering in aanmerking te komen. De commissie acht uw initiatief nog niet concreet genoeg uitgewerkt en heeft de volgende opmerkingen:

 • We zien nu dat er een netwerk van zorgaanbieders is gevormd, maar we missen de connectie met de gemeenten/regio’s: hoe wordt dit idee geborgd (financiering/plek in de zorgstructuur/enz)? En wat vinden gemeenten van dit plan? 
 • Daarnaast is de wens om dit op Overijsselse schaal te gaan onderzoeken, wat misschien vraagt om het toevoegen van een aantal Twentse zorgaanbieders en dus ook de Twentse gemeenten.

Opmerking

Haalbaarheidsonderzoek/maken projectplan is (uiteindelijk) door Pactum gefinancierd. Dus geen gebruik gemaakt van impulsgeld.

3. Doorontwikkeling Integrale Rehabilitatiebenadering (IRB) voor jeugdigen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)

Beschrijving van de aanvraag

De IRB-methodiek is beschikbaar voor volwassenen. Deze methodiek is echter nog niet beschikbaar voor jeugdigen met EPA. Met dit project willen we samen met onze samenwerkingspartners de IRB voor jeugdigen (vanaf 12 jaar) toegankelijk maken. Dit doen we door de bestaande methodiek te herontwerpen en daarmee specifiek voor deze doelgroep beschikbaar te stellen. Hiermee willen we door middel van de IRB de brug slaan tussen de geestelijke gezondheidszorg en het sociaal domein zodat jeugdigen met EPA hun ambities en mogelijkheden kunnen realiseren. Er wordt financiering aangevraagd voor het geven van een training, projectleiding en focusgroepen/community of practice om werkwijze door te ontwikkelen.

Aanvragers

Karakter, Rehabilitatie ’92 en Stichting Zebra

Advies Expertisenetwerk

De commissie is van mening dat uw project Inhoudelijk gezien zeer goed past in de richting die in Overijssel wordt uitgezet: normaliseren en ook met ernstige problematiek een plek vinden in de maatschappij. De commissie mist in deze aanvraag wel een aansluiting bij de gemeenten. Het is belangrijk dat de gemeenten worden meegenomen in dit project, want dat is de plek waar deze kinderen een plek krijgen; in het onderwijs, op weg naar werk/dagbesteding, op sportclubs, binnen andere voorliggende voorzieningen. 

De commissie adviseert de aanvraag voor nu deels toe te wijzen, onder de voorwaarde dat (een aantal) gemeenten, maar bijvoorbeeld ook onderwijsorganisaties, aangesloten worden in de ontwikkelfase van deze methodiek, zodat zij ook mee kunnen denken over hoe deze methodiek, juist ook in samenwerking met en in aansluiting op het voorliggend veld, toegepast zou kunnen worden.

4. Digitaal Samen Sterk

Beschrijving aanvraag

Ambitie om over een periode van twee jaar toe te werken naar een geïntegreerde, efficiënte maar ook innovatieve online verslavingsaanpak van vroegsignalering en consultatie tot gecombineerde behandeling, voor jeugdigen in behandeling in de jeugdzorg.  Vanuit digitale inclusie willen Jarabee en Tactus Verslavingszorg eHealth invoegen in de al bestaande samenwerking. Naast het geven van meer regie aan de jongere en zijn naasten, zorgt ehealth voor meer continuïteit in een traject. Het levert verder een bijdrage aan het verminderen van no-show en drop-out tijdens begeleiding en in de nazorgfase en kan het terugval na behandeling voorkomen. We versterken daarnaast de professionele verbinding tussen Jarabee en Tactus. Het inkorten van de wachttijd is eveneens een doel, want idealiter start begeleiding als het probleembesef en de begeleidingsmotivatie het grootst zijn, door gelijk te kunnen starten met een eHealth module wanneer een jongere daar gemotiveerd voor is dragen we hieraan bij.  Er wordt een financiële bijdrage gevraagd voor een projectleider en voor het vrij spelen van een jeugdzorgwerker en sociotherapeut voor deelname project en daaruit voortkomende werkzaamheden.

Aanvragers

Jarabee en Tactus

Advies Expertisenetwerk

De commissie is van mening dat uw initiatief in de kern voldoet aan de criteria om voor toekenning van financiering in aanmerking te komen. De commissie vroeg zich echter wel af of dit nu een product gaat zijn voor specifiek de jeugdigen met meervoudige, complexe problematiek. Dit is een voorwaarde voor toewijzing. Dit wordt niet direct terug gezien in de aanvraag.

5. Kleinschalig specialistisch wonen

Beschrijving aanvraag

Met Kleinschalig Specialistisch Wonen wordt voorzien in een behoefte aan een kleinschalige woon- en zorgvorm voor jeugdigen die in de reguliere zorg tussen wal en schip vallen. Deze hulpvorm is ontwikkeld in samenwerking met het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) en de gemeente Kampen. Trias Jeugdhulp ziet in samenwerking met andere zorgaanbieders een hulpvorm voor zich die daar ontstaat waar die nodig is voor jeugdigen met complexe problematiek die langdurig zorgafhankelijk zijn. En waar ook rekening kan worden gehouden met wijzigingen in zorg door de verandering in levensfases. Binnen het Kleinschalig Specialistisch Wonen wordt intensief samengewerkt tussen zorgorganisaties, gemeenten, scholen en andere (ondersteunings)partijen. Kleinschalig Specialistisch Wonen staat expliciet open voor samenwerking met andere ketenpartners, zodat aanvullende behandeling op en af geschaald kan worden. Het betreft nieuw aanbod van Trias Jeugdhulp en biedt maatwerk voor jeugdigen die momenteel vanwege hun meervoudige complexe (co- morbide) problematiek uitvallen binnen het reguliere hulpaanbod. Financiering gevraagd om leegstand te dekken en inzet gedragswetenschapper.

 Aanvragers

Trias

Advies Expertisenetwerk

De commissie is van oordeel dat deze aanvraag inspringt op een duidelijk hiaat in het zorglandschap: een kleinschalige, onvoorwaardelijke woonvoorziening voor jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek. Dit initiatief sluit op alle punten aan bij het doel van de impulsgelden voor de ontbrekende oplossingen in het zorglandschap en voldoet aan de criteria zoals opgenomen in de Spelregels. 

De commissie adviseert dan ook uw initiatief voor financiering in aanmerking te laten komen. Daarbij worden de volgende voorwaarde gesteld: 

 • Werk en denk mee op het thema ‘onvoorwaardelijk wonen’ dat binnen het Expertisenetwerk specifieke aandacht heeft (bijvoorbeeld binnen eventuele werkgroepen of meewerken aan eventuele monitoring/onderzoek).

6. Onvoorwaardelijk kleinschalig wonen

Beschrijving aanvraag

Karakter en Trias Jeugdhulp starten samen een projectgroep om onvoorwaardelijk kleinschalig wonen te realiseren voor jeugdigen van 12-18 jaar. Dit betreft jeugdigen met persoonlijkheidsproblematiek. Het aanbod is voor jeugdigen vanaf 12 jaar tot 18+  uit Overijssel. Er wordt een financiële bijdrage gevraagd voor een projectleider en voor het vrij spelen van een jeugdzorgwerker en sociotherapeut voor deelname project en daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien succesvol, wens om uit te breiden.

Aanvragers

Karakter en Trias

Advies Expertisenetwerk

Dit initiatief sluit op alle punten aan bij het doel van de impulsgelden voor de ontbrekende oplossingen in het zorglandschap en voldoet aan de criteria zoals opgenomen in de Spelregels. De commissie adviseert dan ook uw initiatief voor financiering in aanmerking te laten komen. Daarbij worden de volgende voorwaarden gesteld:

 • Zorg ervoor dat ook de gemeenten/regio’s worden aangehaakt bij de ontwikkeling van dergelijke groep(en), zeker de gemeenten waar men plannen heeft om een dergelijke woonvorm op te starten. 
 • Werk en denk mee op het thema ‘onvoorwaardelijk wonen’ dat binnen het Expertisenetwerk specifieke aandacht heeft (bijvoorbeeld binnen eventuele werkgroepen of meewerken aan eventuele monitoring/onderzoek). 

Tevens adviseert de commissie u deze woonvorm methodisch goed uit te werken, dit wordt nog gemist in de aanvraag.

7. Intensieve Dagbehandeling

Beschrijving aanvraag

Pactum, Vitree, Dimence vinden het belangrijk dat kinderen zo thuis mogelijk kunnen opgroeien. Of, als verblijf toch nodig is, dat we de terugkeer naar huis zo snel mogelijk kunnen realiseren. Daarom investeren wij in het versterken en uitbreiden van ons ambulante en Intensieve dagbehandelings- aanbod. Zo proberen we te voorkomen dat (langdurig) verblijf nodig is. Daarmee is dit een alternatief voor de 3-milieusvoorzieningen. Om stabiliteit te waarborgen beweegt de jeugdhulp zich naar het kind. In plaats van het kind naar de jeugdhulp. We bieden een programma aan van 24 weken, 5 dagen in de week, waarvan 2 avonden gezinsgericht. Er wordt financiering aangevraagd voor aanpassing/inrichting pand, leegstand compenseren, teamdagen ter voorbereiding op de start.

Aanvragers

Pactum, Vitree, Dimence

Advies Expertisenetwerk

De commissie is van mening dat uw initiatief voldoet aan de criteria om voor toekenning van financiering in aanmerking te komen. Het gaat hier om een integrale samenwerking en het is een intensieve dagbehandelingsvorm voor een groep jeugdigen met complexe problemen. Dit maakt dat het anders is dan de vormen die we nu kennen en die op dit moment veelal te licht is voor de jeugdigen met complexe problemen. We zien dan ook dat deze vorm van dagbehandeling zeker een rol zou kunnen spelen in bijvoorbeeld de afbouw van JeugdzorgPlus en de beweging waarin we willen dat kinderen het liefst zo normaal en thuis mogelijk op kunnen groeien, naar hun eigen school kunnen blijven gaan, enzovoorts. Wat ons betreft vraagt het om een goede uitwerking, het liefst voor heel Overijssel. 

De beoordelingscommissie heeft hierbij nog wel de volgende opmerkingen:

 • Met welke methodiek gaat er gewerkt worden? 
 • Hoe wordt dat bereikt?
 • Wat is het verschil tussen een ‘gewone’ dagbehandeling en deze intensieve vorm? 
 • Hoe wordt dit geborgd? 
 • Zijn gemeenten bij deze aanvraag en deze ontwikkeling betrokken?

De beoordelingscommissie honoreert de aanvraag om het volgende te realiseren:

 • Maak een aanpak/projectplan en werk het huidige plan goed uit; 
 • Laat gemeenten/regio’s onderdeel zijn van deze uitwerkingsfase;
 • Onderzoek de haalbaarheid op alle gebieden (Hoe ziet het er inhoudelijk uit? Locaties? Hoe maak je het financieel rond? Hoe ziet de governance eruit? Hoe te borgen? Enz.);
 • Trek het op naar Overijssels niveau;
 • Betrek het cliëntperspectief.