Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een samenwerking van en voor alle jeugdzorgprofessionals en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel: dat zijn wij samen!

Wat doet het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft als doel een oplossing te vinden voor jongeren en hun gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Soms staan we met jongeren en hun gezinnen voor meerdere uitdagingen die met elkaar samenhangen en die zeer complex zijn. We hebben kennis en hulp van elkaar nodig om het juiste te kunnen doen. Dan is het fijn dat we samen vanuit het perspectief van de jongere kunnen kijken en zoeken naar passende hulp, want er is enorm veel kennis, dichtbij huis, gewoon in onze eigen provincie!

Vanuit het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zijn we begin 2021 gestart met de pilot RET: één in IJsselland en één in Twente. Vanuit het perspectief van de jongere en het gezin kijken we hoe we daarbij aan kunnen sluiten met alle kennis en expertise die er is in de provincie. Soms hebben we geen passende hulp voor de jongere. Dan organiseren we dat met elkaar vanuit een intensieve samenwerking tussen jongere, gezin en betrokken jeugdhulpprofessionals. Hier maken we gebruik van alle kennis die er is bij jullie en verbinden we die kennis. We helpen en ondersteunen elkaar waar dit nodig is. Vanuit het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel kan een professional met specifieke expertise aanschuiven bij het RET. We denken en helpen mee, maar nemen de casus niet over.

Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zetten we momenteel een kennisfunctie op. Hier staat het leren centraal. De verschillende onderzoeksinstanties/netwerken (bijvoorbeeld: lectoraten bij hogescholen of kenniswerkplaatsen jeugd) in Overijssel verbinden we hier aan elkaar, zodat we in Overijssel een goed overzicht hebben wat er allemaal wordt gedaan aan onderzoek op het gebied van jeugdzorg/complexe problematiek. En nog mooier: de onderzoeksinstanties leren elkaar kennen en kunnen eventueel samen optrekken.

Daarnaast willen we dat jeugdzorgprofessionals altijd kunnen blijven leren. Zij kunnen leren van elkaar, maar ook van onderzoek dat gedaan wordt naar bijvoorbeeld de werking van bepaalde interventies/methodes. En andersom kunnen zij weer input geven aan de onderzoeksinstanties om bijvoorbeeld bepaald onderzoek te gaan doen.

De opdracht van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel

Minister Hugo de Jonge heeft in 2020 opdracht gegeven voor het opzetten van acht expertisecentra voor complexe jeugdhulp. Gemeenten kregen de taak om deze bovenregionale centra te coördineren. Voor de regio’s IJsselland en Twente (provincie Overijssel) is de gemeente Enschede aangesteld als opdrachtgever vanuit VWS. OZJT voert deze opdracht namens Gemeente Enschede uit.

In de Jeugdwet is het de opdracht aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders om passende jeugdhulp te bieden aan kinderen en jongeren in de gemeente. Voor een kleine groep jongeren met meervoudige en complexe problematiek lukt het nu niet passende hulp te organiseren op gemeentelijk niveau. Dit komt doordat kennis onvoldoende ontwikkeld en geïmplementeerd wordt, het aanbod onvoldoende aansluit op de behoefte van jongeren of doordat de problematiek zo zeldzaam is en het daardoor lastig is om de hulp op het huidige schaalniveau te organiseren. Dit vraagt om een samenwerking op bovenregionale schaal.

Het bieden van een passende oplossing voor jongeren met meervoudige en complexe problematiek vraagt om goed georganiseerde integrale hulp. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel heeft daarom de taak om de volgende drie functies bij elkaar te organiseren:

  • Consultatie en advies
  • Het organiseren van hulp
  • Kennisfunctie

Wij zijn het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel

Daarbij is het zaak om niet “weer” een netwerk op te starten, maar vooral te verbinden wat er al is en gebruik te maken van ieders kennis. Het netwerk: dat zijn wij samen, dus ook jij als hulpverlener bent daar (nu al) onderdeel van. Je kunt als hulpverlener soms de vragende partij zijn, maar misschien soms ook wel de expert in een casus van een collega. Dat is de kracht van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel: we helpen elkaar op weg. Verbinden en borgen staan centraal. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel biedt:

  • Consultatie en advies: we vragen organisaties zich open te stellen als netwerkorganisatie en hun experts te faciliteren om in dit netwerk kennis en kunde in te zetten.
  • Procesregie: we bieden een ondersteunende structuur die zorgt voor snelheid in oppakken casuïstiek
  • Signalering: we signaleren hiaten of behoeftes in het zorglandschap en vragen (ook) bij experts hun advies hierover
  • Leren: we ontsluiten, verbinden en ontwikkelen kennis