Jeugdigen en hun gezin staan binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel centraal. We praten mét elkaar: jongeren, ouders, hulpverleners en niet over elkaar. Participatie van jongeren en ouders kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. Met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel geven we de stem van de jongere en ouder een plek in het jeugdhulpdomein, maar cliëntparticipatie gaat over veel meer dan het horen van de stem van de jongere of ouder.

In Overijssel werken we toe naar de ambitie dat jongeren en ouders coproduceren en daar waar mogelijk (mee) beslissen. Deze hoge mate van participatie vraagt om een aantal structurele veranderingen in het huidige jeugdhulpstelsel. Om bottom up, vanuit de samenleving, veranderingen aan te jagen is het nodig dat op alle systeemniveaus jongeren en ouders een gelijkwaardige positie krijgen ten opzichte van bestuurders, wethouders, aanbieders en andere participanten. Dat doen we vanuit een bovenregionaal netwerk van jeugdigen en ouders.

Voor jeugdhulpaanbieder en gemeenten is de invoering van de jeugdwet (2015) met de daarbij horende decentralisatie van het jeugdhulpstelsel van het rijk naar de gemeente niet helpend geweest in het organiseren van betekenisvolle participatie. Een versnippering van het jeugdhulpstelsel maakt dat het voor gemeenten en aanbieders steeds lastiger wordt om de jongere en diens ouders echt goed centraal te zetten. Daarbij is de toenemende werkdruk in het sociale domein niet helpend om betekenisvolle participatie te organiseren, echt goed luisteren en de tijd nemen voor de cliënt is niet altijd vanzelfsprekend. En dat is precies waar we samen aan werken met het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel. Dat iedereen in het systeem de juiste handvatten heeft om te luisteren en gehoord te worden, van jongere en ouder tot hulpverlener, aanbieder en gemeente.

Het bovenregionale netwerk van jongeren en ouders:

  • Geeft (gevraagd en ongevraagd) advies aan het Expertise Netwerk Jeugd Overijssel
  • Ondersteunt het RET door middel van de inzet van ervaringsdeskundigen daar waar nodig
  • Sluit aan bij de verschillende expert netwerken rondom verschillende diagnostiek
  • Draagt bij aan het ondersteunen en uitvoeren van participatief onderzoek