Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel stelt sinds 2021 budget beschikbaar om hiaten in het jeugdzorglandschap op te lossen. Deze impulsgelden zijn bedoeld voor zorgaanbieders en gemeenten om vanuit samenwerking passende hulp te organiseren. Vanuit het Expertisenetwerk volgen we deze projecten, om kennis en kunde in ons netwerk te delen.

Trias Jeugdhulp heeft, mede vanuit de impulsgelden, in het najaar van 2021 vier verblijfsplekken bij locatie De Zwanenberg geopend voor jongeren met een vorm van autisme en bijkomende problematiek. Inmiddels is de locatie ruim twee jaar open.

Uit wetenschappelijk onderzoek is nog weinig bekend over voor- en nadelen van Kleinschalig Verblijf. Trias Jeugdhulp wil graag leren en ontwikkelen van de ervaringen van betrokkenen. Daarom heeft Trias onderzoek gedaan naar de werkzame en belemmerende factoren bij kleinschalig verblijf. Eva den Ouden, Orthopedagoog in opleiding tot Orthopedagoog Generalist bij Trias Jeugdhulp, praat ons bij over het onderzoek en deelt het factsheet en de resultaten van het onderzoek.

Eva, wat is Zwanenberg precies en hoe is het tot stand gekomen?

Het centraal stellen van de vraag van de jeugdige en het bieden van aandachtsvolle zorg wordt tegenwoordig sterk benadrukt. Diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zoals  afbouw van klinische verblijfsplekken binnen de JeugdzorgPlus en ambulantisering binnen de GGZ,  hebben geleid tot een toenemende vraag naar plekken voor kleinschalig verblijf.

Binnen Trias Jeugdhulp onderschrijven we dit belang en willen we ons hier gezamenlijk met jongeren, ouders en onze samenwerkingspartners voor inzetten. De Zwanenberg is een locatie van Trias Jeugdhulp, gelegen aan de rand van Zwolle. Samen met de gemeente Zwolle, Kampen en Dalfsen, betrokken jeugdbeschermers en collega’s binnen GGZ, zijn we in 2021 gestart met het bieden van vier plekken aan jongeren met een vorm van autisme en bijkomende problematiek. Complexe problemen maakten de zoektocht naar een juiste verblijfsplek ingewikkeld. Door niet risicogericht te kijken, maar in mogelijkheden te denken en de krachten van jeugdigen en hun gezin als uitgangspunt te nemen, is het gelukt om integraal zorgaanbod te creëren dichtbij de eigen leefomgeving van onze jongeren.

Welke rol hebben de impulsgelden van het Expertisenetwerk hierin een rol gespeeld?

Ombouw en transformatie tot kleinschalig verblijf vraagt een investering op alle gebieden. Door bijdrage middels de impulsgelden is het mogelijk geweest om projectmatig te starten en het proces van opstart en vormgeving goed te begeleiden. Jongeren zijn gefaseerd bij de Zwanenberg gestart. Hierdoor was er ruimte voor het vormgeven van een passende wenfase en het ontwikkelen van een pedagogisch leefklimaat dat afgestemd is op de individuele behoeften van de jongeren. Financiering wordt in het onderzoek door teamleden genoemd als aandachtspunt. Het is van groot belang dat deze plekken beschikbaar blijven, ook in de toekomst en dat we hier in gezamenlijkheid verantwoordelijkheid voor blijven dragen.

Heb je tips of do’s en don’ts voor zorgaanbieders die ook een kleinschalig verblijf willen opstarten?

Er is grote vraag naar diverse vormen van kleinschalig verblijf. Het is van wezenlijk belang dat we onze verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid dragen als het gaat om het realiseren van passende en liefdevolle zorg. Ik zou zorgaanbieders die bezig zijn met het opstarten van kleinschalig verblijf of dit overwegen vooral willen aanmoedigen. Inmiddels beschikken we over steeds meer inzichten door ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis als het gaat om het realiseren van daadwerkelijk liefdevolle en compassievolle zorg. Drijvende kracht achter de zorgvorm bij de Zwanenberg is de grote betrokkenheid en inzet van onze jongeren en hun ouders en de passie en gedrevenheid van de betrokken zorgprofessionals. Het realiseren van kleinschalig verblijf vraagt lef, daadkracht en buiten de kaders durven denken. Er is ruimte nodig om voortdurend te reflecteren, verfijnen en ontwikkelen. De ontmoeting van mens tot mens centraal. Dat is een onmisbare basis voor ons allemaal.

De factsheet en de resultaten delen we graag met je. Klik hier om de factsheet te bekijken en klik hier voor de resultaten.

Gerelateerde onderwerpen