Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel staat kennisontwikkeling en kennisdeling centraal. We ondersteunen en stimuleren onderzoeksinitiatieven door het beschikbaar stellen van onderzoeksgelden. Ook Andrea Schapink en Jildou van der Velde, behandelaren en onderzoekers bij Karakter dienden een onderzoeksaanvraag in en die hebben we gehonoreerd.

Suzanne Hautvast, netwerkcoördinator Eetstoornissen ging met hen in gesprek over hun onderzoek en wat het toekennen van deze aanvraag voor hen betekent.

Waar doen jullie onderzoek naar?

Vanuit maatschappelijk perspectief is het onderwerp eetstoornissen de laatste jaren een veelbesproken thema op allerlei niveaus in onze samenleving. Anorexia is de psychiatrische ziekte met het hoogste stervingspercentage; 5 tot 10% van de cliënten overlijdt aan deze ernstige ziekte. Vanuit de landelijke werkgroep K-EET (Ketenaanpak eetstoornissen) zijn meerdere knelpunten gesignaleerd in de zorg van jongeren met eetstoornissen, waaronder: onvoldoende mogelijkheden voor gecombineerde behandeling bij comorbiditeit, professionals voelen zich niet altijd toegerust om de ‘ingewikkelde’ problematiek van eetstoornissen te behandelen, onvoldoende toepassing van de zorgstandaard, te weinig behandelen conform de meest recente kennis én het behandelaanbod aan gezinsgerichte therapie (FBT) loopt in omvang achter.

Vanuit de Karakter Buitelaar Kennisbeurs 2022-2024 zijn we gestart met het F-EET onderzoek. FBT, Ervaringen en Effecten van Thuisbehandeling. De gezinsgerichte Family Based Treatment (FBT) is vanuit de zorgstandaard eetstoornissen de meest aanbevolen behandeling in Nederland voor jongeren met eetstoornissen. Echter is er binnen Europa nog weinig onderzoek naar gedaan. Middels kwalitatief en kwantitatief onderzoek willen we gezinnen gaan volgen die bij Karakter Almelo en Enschede de FBT volgen. We zijn als onderzoeksbehandelteam geschoold door een van de Amerikaanse grondleggers van de FBT, Daniel LeGrange en zullen van hem gedurende het onderzoek ook supervisie ontvangen op de door ons geboden behandelingen. Door de aanvullende financiering van het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel wordt het mogelijk om meer gezinnen te gaan volgen, waardoor we meer gegrond conclusies vanuit de resultaten van het onderzoek kunnen trekken.

Wat gaan jeugdigen en hun ouders merken van het onderzoek en de resultaten?

We hopen dat we door middel van dit onderzoek meer zicht gaan krijgen op de werkzame elementen van de FBT en hierdoor de hulp aan gezinnen met een jongere met eetproblematiek kunnen verbeteren. We hopen hiermee in de toekomst nog gerichter te kunnen indiceren en behandelen bij gezinnen met eetproblematiek. Ook hopen we dat we hierdoor onze FBTscholing kunnen verbeteren, waardoor we binnen Nederland meer FBTteams goed kunnen opleiden en gezinnen in heel Nederland gebruik kunnen gaan maken van FBT.

Wat gaan professionals in Overijssel merken van het onderzoek en de resultaten?

We willen naast het schrijven van een artikel, ook een praktische leidraad voor professionals schrijven over de FBTbehandeling. Omdat er nog weinig informatie te vinden is in het Nederlands over FBT, hopen we hiermee een impuls te geven om collega’s in het land middels scholing en praktische ondersteuning, zich toegerust te laten voelen om FBTbehandeling binnen een FBTteam te bieden.

Het Expertisenetwerk blijft nieuwsgierig naar de uitkomsten van het onderzoek en gaat regelmatig in gesprek met de onderzoekers over het verloop. We zullen hierover ook berichten in de Nieuwsbrief.

Gerelateerde onderwerpen