In maart 2024 startte Team AnderS in Twente. Dit artikel illustreert hoe de samenwerking tussen het RET en Team AnderS verloopt aan de hand van een casus. De samenwerking is er om uithuisplaatsing te voorkomen.

Casusomschrijving

Een aanmelder heeft contact opgenomen met de RET-voorzitter Twente om mee te denken in een casus van een jeugdige. De jongen die het betreft woont samen met zijn ouders en vier broertjes en zusjes in een eengezinswoning. De jongen is bekend met ontwikkelingsproblematiek. Deze problematiek zorgt voor escalaties in de thuissituatie. De hulp voor de jongen wordt vormgegeven door het gezin, waarbij er een PGB is voor de inzet van extra ondersteuning om ouders te ontlasten. Er is al eerdere hulpverlening in het gezin geweest, zoals diagnostisch onderzoek, psycho-educatie, gezinsbehandeling, medicamenteuze behandeling, en individuele behandeling en/of begeleiding.

Hulpvraag aan het RET

De aanmelder heeft contact opgenomen met het RET om een uithuisplaatsing te voorkomen. De ouders willen graag alles proberen om hun kind thuis te laten opgroeien en een uithuisplaatsing te voorkomen. Wat is er nodig voor ieder uit het gezin om het thuis fijn te hebben? Wat is er mogelijk en haalbaar?

Werkwijze

Er heeft een kennismaking met de jeugdconsulent van de gemeente, team AnderS en ouders (in dit geval moeder) plaatsgevonden. Er is samen met ouders stilgestaan bij de gezinssituatie, bij wie hun zoon is en waar de behoefte en vraag ligt. Ouders gaven aan dat er in huis te weinig ruimte is, waardoor hun zoon zich niet tot nauwelijks kan terugtrekken. Dit heeft hij nodig om te ‘ontprikkelen’. Het gezin probeert elkaar de ruimte te geven waar nodig, maar loopt ertegenaan dat dit niet altijd mogelijk is door het gebrek aan ruimte in huis. Daarvoor hebben zij een aanvraag gedaan, bij de gemeente, voor een zorgunit in de tuin. Ten tijde van de start van team AnderS is onduidelijk wat de mogelijkheden hierin zijn.

Twee hulpverleners van Team Anders zijn gestart met het gezin om te werken aan een plan. Zij hebben samen met ouders nagedacht over wat er gaat helpen om de situatie voor alle gezinsleden leefbaar te maken.

Vanuit Team Anders wordt gedacht in mogelijkheden en niet in zorgpaden. Er wordt gedacht in kansen en niet in belemmeringen.
De aanvraag voor een woonunit is terecht gekomen bij de afdeling WMO van de betreffende gemeente. Dit heeft ervoor gezorgd dat de een medewerker van de WMO bij het gezin is langsgegaan om een beeld te krijgen van de woonsituatie. Tijdens dit bezoek, verdeeld over twee momenten, zijn verschillende suggesties gedaan. Het plaatsen van een woonunit in de tuin. Maar je zit dan wel met een vergunningsaanvraag, welke ruimte mag wel of niet bebouwd worden? Het feit dat het gezin in een huurwoning verblijft, maakt dat ook deze partij betrokken is. Na het huis volledig te zijn doorgelopen, komen er verschillende opties op tafel. Het plaatsen van een dakkapel waardoor op zolder effectief twee extra ruimten gecreëerd kunnen worden. Het plaatsen van een toekomstbestendige woonunit waar deze jongen kan verblijven, die zo wordt opgezet dat hij ook na het 18e levensjaar hier kan blijven wonen. Ook wil de WMO-consulent het woonprobleem onder de aandacht brengen bij de woningstichting, zodat zij mee kunnen denken voor een grotere woning in dezelfde woonplaats.

Rol van Team AnderS

Team AnderS verbindt! Verschillende instanties die bij het gezin betrokken zijn worden aan elkaar verbonden. Team Anders kijkt buiten de gebaande paden en probeert rust in de situatie te creëren. Team AnderS is praktisch ingesteld. Behandeling bieden voor problematiek kan nodig zijn, echter wanneer een thuissituatie erg onrustig is, dan heeft de behandeling niet altijd zin. Ook moeten plannen die worden of zijn gemaakt uiteraard aansluiten bij de situatie van de jeugdige en het gezin en uitvoerbaar zijn. Wanneer er bijvoorbeeld een signaleringsplan ligt, waarin wordt genoemd dat de jeugdige zich bij overprikkeling kan terugtrekken in een rustige plek in de woning, maar deze rustige plek er niet is, dan kunnen we (behandel)plannen schrijven wat we willen, maar deze zijn dan niet uitvoerbaar. De oplossing in deze casus is dan ook niet gezocht in het opstarten van hulp, maar om de situatie dusdanig te beïnvloeden dat de eerder gemaakte plannen praktisch uitvoerbaar zijn en er rust ontstaat.

Heb jij een casus waarvoor je meedenk- en doekracht kan gebruiken? Neem dan contact op met het RET. Kijk hier hoe je contact kunt opnemen met het RET en wat het RET voor je kan betekenen.

Gerelateerde onderwerpen