In de jeugdhulp willen we meer leren van ervaringen in concrete casussen. Vooral als het om situaties gaat die als ‘complex’ worden gezien. Binnen het RET Overijssel willen we deze vorm van leren stimuleren. Daarvoor zijn we op zoek naar 4 - 6 professionals die ingewerkt willen worden als casusonderzoeker.

Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel is een netwerk op het gebied van meervoudige en complexe problematiek. Het is van en voor alle jeugdigen, ouders, jeugdzorgprofessionals, gemeenten en jeugdhulporganisaties in de provincie Overijssel. Binnen het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel zoeken we in casuïstiek naar een oplossing voor gezinnen en jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Daarnaast werken we (meer beleidsmatig) concreet aan een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen. Ook leren en verbeteren we met elkaar door de dingen die we doen goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van onderzoek.

Ja, en

Het Expertisenetwerk is er voor jeugdigen met een complexe hulpvraag en die een intensieve woon- en/ of behandelbehoefte hebben (zowel thuis als in een residentiële setting). Met onze inzet dragen we bij aan het zo thuis mogelijk opgroeien van deze jeugdigen. Dat vraagt om inzet van passende hulp en domeinoverstijgende samenwerking tussen Overijsselse (jeugd)hulpaanbieders.  We zien dat dit in de praktijk niet eenvoudig is. Uit een analyse van de RET-casuïstiek blijkt bijvoorbeeld dat we jeugdigen blijven afwijzen en verplaatsen. Het recente Ketenbreed Leren – onderzoek ‘Betrek mij gewoon’ concludeert hetzelfde. Hier zouden we graag verandering in zien. We willen graag ‘Ja, je kan hier zijn’ tegen jeugdigen kunnen zeggen en bijdragen aan ‘En, wat is er dan nodig’.

Het Expertisenetwerk stimuleert deze ‘Ja, en’ beweging onder andere door het leren van casuïstiek. We volgen de methodiek vanuit Ketenbreed leren: Door stil te staan bij de levensloop en hulpverleningsgeschiedenis van jeugdigen en hun gezin, gaan we op zoek naar momenten waarop ‘nee’ tegen een jeugdige is gezegd en staan we stil bij de vraag waarom er geen ‘ja’ is gezegd. En bij wat er nodig was geweest om wel ‘ja’ te zeggen. Hebben we de juiste hulp ingezet en waarom wisten we elkaar niet goed genoeg te vinden? Omgekeerd kijken we ook naar waar het wel goed ging. Deze leeropbrengsten bundelen we en geven zicht op werkzame elementen in de hulp aan jeugdigen en op de knoppen waaraan we kunnen draaien om inzet van hulp te verbeteren.      

Leren van casuïstiek

Landelijk is er veel aandacht voor leren onder het motto: samen lerend doen wat werkt. Professionals leren uit drie bronnen: ervaringen en wensen van cliënten, kennis en ervaringen uit de eigen beroepspraktijken en kennis uit onderzoek in de sector. Wie op die manier werkt, leert daar iedere keer van. Je reflecteert. Je past aan waar nodig. En je durft te stoppen met dingen die niet werken. Zo verbeter je continu de kwaliteit van de hulp die je samen nastreeft, in het belang van jongeren.

Er is in Nederland al ervaring opgedaan met casusonderzoek volgens Ketenbreed Leren. Ouders en kinderen geven na afronding vaak aan dat er oprecht naar hen geluisterd is en dat ze merken dat professionals van hen geleerd hebben. Professionals zijn enthousiast over de gelegenheid om te mogen leren en reflecteren op het verhaal van ouders en kinderen en geven aan nieuwe inzichten op te doen in het casusonderzoek.

Profiel casusonderzoeker

In de jeugdhulp willen we meer leren van ervaringen in concrete casussen. Vooral als het om situaties gaat die als ‘complex’ worden gezien. Binnen het RET Overijssel willen we deze vorm van leren stimuleren. Daarvoor zijn we op zoek naar 4 - 6 professionals die ingewerkt willen worden als casusonderzoeker. Je volgt een korte inwerkperiode en voert daarna een casusonderzoek uit onder begeleiding, voordat je zelfstandig aan de slag gaat. Per jaar vragen we je ongeveer 3 casusonderzoeken uit te voeren. Het inwerken en de uitvoering van de casusonderzoeken worden vergoed.

Deze casusonderzoeken worden uitgevoerd volgens de methode van Ketenbreed Leren. De methode volgt een aantal stappen: de jongere en de ouders worden apart geïnterviewd, er vindt een korte dossier-analyse plaats en tijdens een leersessie met kind, ouders en professionals lopen de deelnemers langs het levensverhaal van kind en ouders en bespreken sterke punten en verbeterpunten voor de zorg. Na afloop reflecteren de professionals hierop tijdens een reflectiesessie.

Doe je mee?

We zoeken 4-6 professionals, met minimaal 2 jaar ervaring als (GZ-)psycholoog, orthopedagoog (-generalist) of (klinisch) psycholoog die ingewerkt willen worden om casusonderzoek uit te voeren volgens de methodiek van ‘Ketenbreed Leren’.

De inwerkperiode bestaat uit 2 (online) sessies van elk 2,5 uur en het onder begeleiding uitvoeren van het eerste casusonderzoek. Marjan de Lange, landelijk projectleider Ketenbreed Leren, verzorgt de opleiding. Aan de opleiding zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden. De deelnemers investeren 2x 2,5 uur. Het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel vergoedt de ureninzet voor de uitvoering van de casusonderzoeken.

Taken

 • Mede werven van gezinnen voor het casusonderzoek;
 • Motiveren ouders/jongeren voor deelname aan interviews casusonderzoek;
 • Mede motiveren betrokken professionals voor deelname aan casusonderzoek;
 • Uitvoeren van individuele interviews met ouders en jongeren
 • Leiden van leer- en reflectiesessies met ouders, jongere en professionals;
 • Zorgdragen voor verslaglegging en delen data met hoofdonderzoeker;
 • Mede organiseren en uitvoeren van regionale leerbijeenkomsten (met ondersteuning van landelijk projectleider); 
 • Terugkoppelen van leeropbrengsten en aanbevelingen binnen regionaal (samenwerkings-)overleg

Functie-eisen

Ervaren (GZ-)psycholoog, orthopedagoog(-generalist) of (klinisch) psycholoog die enthousiast wordt van deze werkwijze en hier graag een bijdrage aan levert.

Ervaring met

 • Doelgroep (complexe problematiek)
 • Het uitvoeren van semigestructureerd interviews;
 • Het leiden van groepsgesprekken: creëren en monitoren van een veilige sfeer en stimuleren van deelnemers tot deelname aan het gesprek vanuit meerzijdige partijdigheid;
 • Plannen en zicht houden op uitvoering casusonderzoek.

Voldoende kennis van

 • Diagnostiek (zowel onderkennende/rubricerende diagnostiek als verklarende/beschrijvende diagnostiek)
 • Evidence based interventies

De vacature is gesloten en er kan niet meer gereageerd worden.

Gerelateerde onderwerpen