Een veelgehoord thema in zowel Twente als IJsselland. Al jaren wordt dit thema benoemd als ingewikkeld en het levert in de praktijk veel problemen op. Toch hebben we er in de beide regio’s nog niet echt concreet, doorlopend beleid op ontwikkeld op (boven)regionaal niveau.

De ingewikkeldheid zit onder andere in de vele partijen die hierin een rol spelen. Zodra een jeugdige 18 jaar wordt, geldt er ineens andere wet- en regelgeving (Wet Langdurige Zorg, WMO, Zorgverzekeringswet, Beschermd Wonen, enzovoorts) en vervalt in principe de Jeugdwet. Maar hoe zorgen we ervoor dat er voor jeugdigen met complexe problemen die bijna 18 jaar worden een doorlopende lijn is in de hulpverlening die wij met elkaar bieden? In de RET’s zien we dat het veelal gaat over jeugdigen die behandeling en intensieve begeleiding nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Er is tegen vele hobbels opgelopen:

  • Zorgaanbieders die geen GGZ-hulp meer kunnen leveren bij 17,5 jaar omdat zij geen contract hebben voor volwassen GGZ, terwijl een jeugdige nog veel baat kan hebben bij de aanpak vanuit de jeugd GGZ.
  • Een aanmelding bij beschermd wonen kan pas als een jeugdige 18 jaar is, waardoor er geen doorgaande zorglijn geboden kan geboden.
  • Er is onvoldoende aanbod voor jeugdigen die net wat meer begeleiding en 24 uur nabijheid nodig hebben.

Het doel van dit programma is om in Overijssel toe te werken naar een doorgaande lijn voor jeugdigen die uit de Jeugdwet komen en ook na hun 18e jaar nog de nodige ondersteuning en hulp nodig hebben. Hiervoor is het nodig een netwerk te vormen met niet alleen betrokkenen uit de jeugdzorg, maar ook betrokkenen vanuit de andere sectoren (ZVW, WLZ, WMO, enzovoorts) en uiteraard ervaringsdeskundigen.