In de RET’s is geconstateerd dat in zeer veel gevallen een goede verklarende analyse ontbreekt.

Te vaak wordt het (toekomst)perspectief van de jeugdigen bij de aanmelding bij een RET niet benoemd. Vaak is de aanmelding niet meer dan een omschrijving van wat er aan hulp (aanbodgericht) nodig is of wat er allemaal al aan hulp heeft plaatsgevonden. De aanmeldingen voor het RET zijn veelal geschreven vanuit een professionalperspectief, inclusief een opsomming van alle diagnoses en problemen van een jeugdige. Geregeld staan er tegenstrijdigheden in het dossier, waaruit blijkt dat verschillende professionals het niet met elkaar eens waren/zijn over bijvoorbeeld de oorzaak van problemen of de ernst van de problemen. In de gesprekken binnen het RET blijkt dat de omschreven hulp in de aanmelding en het perspectief en de ervaring van de jeugdige niet altijd overeenkomt.

In het RET zien we dat wanneer we het perspectief van de jeugdige echt leidend laten zijn, het leidt tot andere oplossingen.

Hoe zorgen we ervoor dat jeugdigen en hun ouders zich begrepen en gehoord voelen? En vooral: hoe zorgen we dat hun eigen (toekomst)perspectief centraal staat en niet het perspectief dat de professional (met alle goede bedoelingen) voor de jeugdige voor ogen heeft? Hoe komen we samen (met het gezin) tot een goed plan van aanpak? Om dit te kunnen doen is een goede verklarende analyse van essentieel belang.

Het doel van het netwerk/programma is om in Overijssel in gezamenlijkheid te komen tot een werkwijze met betrekking tot een verklarende analyse. Duidelijk moet worden welke elementen een verklarende analyse bevat. Hoe zorgen we er vervolgens voor dat iedereen in Overijssel dit kan en hier gebruik van maakt? Er moet uitgewerkt worden hoe we hier praktisch handen en voeten aan kunnen en willen geven en wat daarvoor nodig is van wie. Binnen dit programma zullen in elk geval gedragswetenschappers, hulpverleners met verschillende achtergronden (zorgaanbieders, gemeenten, onderwijs) en ervaringsdeskundigen participeren.