In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe de Monitor Regionale Expertteams omgaat met jouw persoonsgegevens en privacy.

We vinden het belangrijk dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met jouw persoonlijke gegevens. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we jouw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, gebruiken en bewaren). Deze afspraken lichten we toe in dit privacy statement.

In dit privacy statement lees je ook welke rechten je hebt en hoe je daarvan gebruik kan maken. Daarnaast lees je meer over hoe wij jouw persoonsgegevens beschermen en beveiligen.

 • Wie zijn wij?

De monitor Regionale Expertteams is in opdracht van de acht bovenregionale expertisenetwerken ontwikkeld en wordt belegd bij de 42 Regionale Expertteams.

 • Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze taak als Regionaal Expertteam, namelijk het tijdig organiseren van passende hulp voor jeugdigen en hun gezinnen, uit te kunnen voeren en hiervan te leren. De monitor heeft de volgende doeleinden van verwerking:

 • Leren van complexe casuïstiek. De landelijke monitor helpt bij het in kaart brengen van een lerend jeugdstelsel, waar verdere ontwikkeling nodig is en wat de hiaten zijn in de jeugdhulp. Waar lopen zorgvragen vast? En waar komt dat door? En waar kan je op inzetten om te verbeteren?
 • Een eenduidige landelijke werkwijze op het gebied van monitoring van complexe zorgvragen. Momenteel hanteren jeugdhulpregio’s een eigen gegevensset en monitoring. Deze gegevens worden niet digitaal uitgewisseld of bij elkaar gebracht. Hierdoor is er voor het landelijke expert team geen (landelijk en uniform) transparant bestand van monitoring van complexe zorgvragen. De landelijke werkwijze zorgt voor inzicht in het jeugdstelsel op landelijke schaal waardoor er tot betere inzichten kan worden gekomen.
 • Betere analyse door meer data. Als er meer data beschikbaar is, is het mogelijk om een betere analyse te maken. Waar zitten de knelpunten binnen de jeugdzorg? Wat zie je in de regio? Een landelijke monitor kan ook gebiedsfactoren in kaart brengen.
 • Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

Wij verwerken persoonsgegevens van de Jeugdige en de ouder(s)/verzorgers van de Jeugdige.

Gegevens in de landelijke monitor

De landelijke monitor maakt gebruik van een standaard gegevens set met indicatoren. De indicatoren worden ingevuld door het Regionaal Expertteam. De gegevens worden verzameld door het Regionaal Expertteam bij aanmelding, fase van ondersteuning en afsluiting van de zorgvraag.

Persoonsgegevens Jeugdige

Van de jeugdige worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens: cliëntnummer, geslacht, geboortejaar, verantwoordelijke gemeente
 • Persoonlijke gegevens die iets zeggen over de jeugdige: indicatoren problematiek van de jeugdige

Daarbij kunnen de volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens over gezondheid: indicator problematiek van de jeugdige
 • Persoonlijke gegevens over financiën: indicator probleem in leefgebieden
 • Persoonlijke gegevens over strafrechtelijke gegevens: indicator probleem in leefgebieden
 • Persoonlijke gegevens over geloof: indicator probleem in leefgebieden
 • Persoonlijke gegevens over ras en etniciteit: indicator probleem in leefgebieden

Persoonsgegevens Ouders

In de monitor worden eveneens gegevens opgenomen van de ouders van de jeugdige. De reden is dat de ouders niet los staan van de problematiek van de jeugdige.

Van de ouders worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens die iets zeggen over de ouders: indicatoren problematiek van de ouders

Daarbij kunnen de volgende bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke gegevens over financiën: indicator probleem in leefgebieden
 • Persoonlijke gegevens over strafrechtelijke gegevens: indicator probleem in leefgebieden
 • Persoonlijke gegevens over geloof: indicator probleem in leefgebieden
 • Persoonlijke gegevens over ras en etniciteit: indicator probleem in leefgebieden

Procesgegevens

Daarnaast worden er procesgegevens opgeslagen, zoals wat heeft het regionaal expertteam gedaan en wat was het belangrijkste knelpunt. Deze gegevens kunnen indirect wel iets over de jeugdige en zijn ouders zeggen, bijvoorbeeld de trajecten die de jeugdige al heeft doorlopen en de hulpverlening die de jeugdige al heeft gehad.

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Regionale Expertteams ingevoerd in de landelijke online monitor. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

 • Mogen we jouw persoonsgegevens verwerken?

Iedere verwerkingsverantwoordelijke moet een grondslag hebben om gegevens te mogen verwerken. Dat geldt zowel voor de verwerkingsverantwoordelijke die gegevens verzamelt (en verder verwerkt) als voor de Regionale Expertteams die gegevens verstrekken.

De gemeente (het College) verwerkt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar taken van de Jeugdwet. Bij uitvoering van de taken van de Jeugdwet is de grondslag: noodzakelijk voor de vervulling van een wettelijke verplichting taak in het kader van de uitoefening van het algemeen belang (artikel 6 lid 1 onderdeel e AVG).

Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden o.g.v. artikel 9 lid 1 AVG en artikel 22 lid 1 UAVG tenzij een van de wettelijke uitzonderingen van toepassing is, zie artikel 9 lid 2 AVG en paragraaf 3.1 UAVG en artikel 7.4.4 Jw. Is er een wettelijke uitzondering dan is daadwerkelijk verwerken van de bijzondere persoonsgegevens mogelijk indien die verwerking met oog op het te bereiken doel noodzakelijk, proportioneel en subsidiair is in de specifieke casus. Zo niet, dan is er geen grondslag voor de verwerking.

 • Is het doel ook zonder de verwerking te bereiken?

De landelijke monitor zorgt voor een integraal beeld van de jeugdzorg over regio- en organisatiegrenzen heen door het mogelijk te maken data te bundelen vanuit de regio’s en het bevorderen van het gebruik daarvan door de regionale expertisecentra. Zonder de landelijke monitor is dit niet mogelijk. Er ontbreekt dan een gezamenlijke – gestandaardiseerde – basisset, waardoor monitoren op landelijke schaal niet mogelijk is.

 • Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

De verwerking van de gegevens vindt plaats bij de regionale expertteams in opdracht van de bovenregionale expertisenetwerken. Zowel de expertteams als de bovenregionale expertisenetwerken hebben geen eigen juridische entiteit, maar zijn een samenwerkingsverband van gemeenten. Deze gemeenten zijn verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking in de landelijke monitor.

 • Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat jouw gegevens opgeslagen worden in een  beveiligde omgeving. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van de Regionale Expertteams uw gegevens mogen inzien.

 • Alle persoonlijke gegevens zijn beveiligd opgeslagen. Deze systemen zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van de Regionale Expertteams, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is;
 • Het treffen van de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn;
 • Al onze medewerkers en dienstverleners die uw persoonsgegevens in kunnen zien zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een combinatie van wachtwoord en 2-factor authenticatie op onze systemen, en testen deze systemen regelmatig op robuustheid;
 • Daar waar mogelijk anonimiseren of pseudonimiseren wij persoonsgegevens om uw privacy maximaal te kunnen borgen in het geval van mogelijke calamiteiten.

We spannen ons verder in om naar redelijkheid onze systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

 • Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens verwerken. Omdat wij langdurende trends en effecten van ontwikkelingen op langere termijn in kaart willen brengen, is de bewaartermijn van de gegevens 10 jaar. Jouw persoonsgegevens zullen na 10 jaar automatisch worden verwijderd uit de database. 

 • Delen wij uw gegevens met derden?

De monitor Regionale Expertteams verstrekt jouw gegevens niet aan derden. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

 • Is er sprake van profilering of big dataverwerking?

Er is geen sprake van profilering of big dataverwerkingen. De AVG definieert profilering als “elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.” De landelijke monitor evalueert, analyseert, noch voorspelt persoonlijke aspecten. In de landelijke monitor vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

 • Wat zijn uw rechten?

Je hebt een aantal privacy rechten. Je kunt het Regionaal Expertteam bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kan je ons in sommige gevallen vragen om jouw gegevens te wissen of de verwerking van jouw gegevens te beperken. Tot slot kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. En ben je het niet eens met hoe wij jouw gegevens verwerken? Dan kan je dit melden bij het Regionaal Expertteam.

 • Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De FG is iemand die vanuit een onafhankelijke positie toe ziet op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Neem contact op met de FG van het Regionaal Expertteam (de FG werkzaam bij de gemeente waar de RET is ondergebracht) bij vragen over de gegevensverwerking.

 • Privacyklacht melden?

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met jouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Natuurlijk helpen wij je graag verder als u klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.