Twee weken geleden ontving je de uitnodiging voor de werksessie op 20 april. Achter de schermen zijn we volop bezig het programma invulling te geven. Dat doen we samen met professionals uit het netwerk, natuurlijk. En deze professionals stellen we binnenkort aan je voor in de nieuwsupdate. Eerst hebben we Inge Busschers, Programmaleider van het Expertisenetwerk gevraagd waarom het nou zo belangrijk is om deze werksessie te organiseren. Lees je mee?  En heb je je nog niet aangemeld? Dat kan hier.

Inge, jij bent Programmaleider van het Expertisenetwerk en vanuit die functie overzie je het zorglandschap in onze regio’s. Op dit moment is er veel gaande en er is veel dynamiek. Hoe verhoudt het Expertisenetwerk zich tot andere programma’s in de regio’s en provincie?

Dat is een goede vraag. Er lopen op het gebied van jeugdhulp en jeugdbescherming al veel programma’s. Denk aan de aanpak wachttijden, de SPUK 3 milieusvoorzieningen, de afbouw van de jeugdzorg plus. Twente heeft de Samenwerkingsagenda Jeugd en in IJsselland is onlangs het Transformatieconvenant gesloten. Naast deze regionale programma’s zijn er natuurlijk ook veel lokale projecten en initiatieven om de jeugdhulp te verbeteren. Kortom, op veel fronten wordt hard gewerkt aan de transformatie van de jeugdhulp. 

Het Expertisenetwerk kan je zien als een Overijsselse kapstok voor al deze ontwikkelingen. Als Expertisenetwerk zijn we er nadrukkelijk voor een kleine groep jeugdigen in Overijssel met meervoudige en complexe problematiek, waar het niet lukt om lokaal of regionaal passende hulp te organiseren. Het zorgaanbod sluit onvoldoende aan op de behoefte van jeugdigen of de problematiek is zo zeldzaam of complex is dat het daardoor lastig is om de hulp op lokaal niveau te organiseren. Dit vraagt om samenwerking op bovenregionale schaal. En dan gaat het om samenwerking in casuïstiek zoals die bij het RET terecht komt, maar ook om samenwerking op een aantal ontwikkelopgaven in het systeem die al jaren spelen en die we alleen samen als netwerk op kunnen lossen.

Een eerste stap is om een goed beeld te krijgen van het zorglandschap van Overijssel. Om een goede startfoto te verkrijgen van het zorglandschap heeft de Stuurgroep van het Expertisenetwerk de opdracht gegeven om onder de paraplu van het Expertisenetwerk de bestaande hiaten qua zorg, doelgroep en volumina voor Overijssel in beeld te brengen. Aan de hand van de analyse van de RET-casuïstiek en een analyse van het zorglandschap, zijn drie ontwikkelopgaven geformuleerd. De aftrap om daar bovenregionaal ook mee aan de slag te gaan, is op 20 april.

De kerngroep, bestaande uit netwerkcoördinatoren en de programmaleiding, heeft drie hiaten geformuleerd. Deze hiaten zijn heel breed. Ook zien we deze op regionaal al opgepakt worden. Waarom komen deze hiaten/opgaven aan bod als er al zoveel op loopt regionaal?

Het Expertisenetwerk ondersteunt een aantal ontwikkelopgaven die voortkomen uit het RET en landelijke opgaven. Door de afbouw van de JeugdzorgPlus en de ombouw van de driemilieusvoorzieningen zien we als Expertisenetwerk dat de ontwikkelopgaven in omvang en urgentie toenemen. De zorgzwaarte binnen de voorzieningen neemt toe, terwijl het aantal plekken wordt afgebouwd. Ook willen we steeds meer jeugdigen ambulant ondersteunen. Dit vraagt wat van het zorgaanbod en van de professionals. We hebben elkaar nodig om deze transformatie mogelijk te maken met elkaar.

Juist omdat er al zo veel loopt regionaal, is het belangrijk om met elkaar vast te stellen wat er bovenregionaal nodig is. Zodat ook deze handschoen opgepakt wordt en jeugdigen uit Overijssel de zorg die zij nodig hebben zo dicht mogelijk bij huis krijgen.

Wat gebeurt er met de huidige opgaven (eetproblematiek, scheidingen, etc.)?

De huidige opgaven van het Expertisenetwerk blijven onverminderd op onze agenda. Dus de opgaven eetstoornissen, complexe scheidingen, continuïteit van zorg bij jeugdigen die 18 jaar worden, de inzet van het instrument verklarende analyse en onvoorwaardelijk wonen. De bovengenoemde drie hiaten zijn ontwikkelopgaven waar de urgentie groot is dat deze worden opgepakt.

Wat is het doel van deze werksessie en hoe gaan we dat bereiken?

De werksessie is voor iedereen uit ons netwerk; jeugdigen, ouders, professionals vanuit gemeenten en zorgaanbieders. We praten met elkaar en niet over elkaar. Samen en vanuit de verschillende perspectieven gaan we daarom aan de slag met de centrale vraag: Hoe gaan we deze hiaten opvullen in beide regio’s? Belangrijk onderscheid daarbij is: Wat is nodig lokaal, regionaal en bovenregionaal?

Ik nodig dan ook van harte management, directie, zorgprofessionals en beleidsmakers uit. Als jij weet wat speelt in jouw organisatie, gemeente en de regio’s en ideeën hebt over wat daarnaast of nog meer nodig is, hebben we jouw input zeker nodig!

Per deelsessie bieden we korte pitches van inspirerende voorbeelden van oplossingen vanuit andere regio’s. Daarna gaan we aan de slag met wat we kunnen doen in onze eigen regio’s. Aan het einde van de deelsessies hebben we per opgave een beeld van wat we lokaal, regionaal en bovenregionaal ongeveer willen doen, wat we nodig hebben om het te realiseren en waar gaan we dat beleggen. 

Wat is dan de rol van het Expertisenetwerk? Waar maak je het verschil?

Het Expertisenetwerk is een onafhankelijk netwerk dat zorgaanbieders en gemeenten kan helpen hun rol te pakken, ook en vooral als het moeilijk wordt om jeugdigen op tijd de juiste hulp te bieden. We monitoren en faciliteren ontwikkelingen om de hiaten in het zorglandschap op te vullen. We verbinden kennis en netwerk op het gebied van complexe problematieken binnen jeugdzorg met jeugdigen en hun ouders, professionals en zorgverleners. Door samen met en van elkaar te leren helpt het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel professionals de kennis die zij opdoen in te zetten in hun dagelijkse praktijk met en voor hun cliënten. En we bieden impulsen.

Wat zijn de vervolgstappen?

Heel concreet na 20 april is de eerste stap dat we de uitkomsten van de werksessie terugleggen in de Stuurgroep van het Expertisenetwerk. Daar zitten bestuurders van gemeenten, zorgaanbieders, onderwijs en gecertificeerde instellingen in Overijssel. De gemeenten en regio’s gaan met hun opgaven aan de slag (o.a. in de samenwerkingsagenda en het Transformatieconvenant) op lokaal en regionaal niveau. Daar kan het Expertisenetwerk zoals gezegd bij ondersteunen. Voor het bovenregionale deel maken wij ons als Expertisenetwerk hard. We vragen om een bestuurlijke opdracht vanuit de Stuurgroep. Dit voeren we uit door de inzet van impulsgelden voor organisaties die samen aan de slag gaan en door de inzet van onze netwerkcoördinatoren die de uitvoering van bovenregionale initiatieven ondersteunen, monitoren en faciliteren.

Elk half jaar organiseren we als Expertisenetwerk een brede werksessie zoals die van 20 april. Daar brengen we de voortgang op de ontwikkelopgaven terug in het bredere netwerk. We verbinden de opgedane kennis en ervaringen en leren zo van elkaar. Waar nodig stellen we de opgaven bij. De volgende bijeenkomst is in het najaar van 2023. Samen bewegen we zo volgens onze ‘ja en’ -wijze naar een passend zorglandschap voor jeugdigen met complexe en meervoudige problematiek in Overijssel.

Wat merken jeugdigen ervan dat we dit doen? Wat levert het voor hen op?

De ontwikkelopgaven zijn geen quick fixes. We transformeren niet van gisteren op vandaag. Maar tegelijkertijd is de ‘ja en’ beweging wel een beweging die we direct kunnen toepassen in het werk. In het RET, maar ook binnen gemeenten en zorgaanbieders. We moeten elkaar vasthouden, juist ook als het moeilijk wordt, en samen verantwoordelijk voelen en nemen om de juiste zorg te organiseren. Zo dat elke jeugdige in Overijssel, hoe complex de hulpvraag ook is, zo thuis mogelijk geholpen wordt. En dat doen we samen met jeugdigen en hun ouders.

Aanmelden voor de werksessie van 20 april kan hier.

Gerelateerde onderwerpen