In mei j.l. leverden we de analyse op van het huidige zorglandschap. We onderzochten hoeveel jeugdigen in residentiële voorzieningen verblijven, welke woon- en verblijfsvoorzieningen aanwezig zijn in Overijssel, in hoeverre armoede, laaggeletterdheid en echtscheiding een rol speelt bij een uithuisplaatsing en welke hiaten er worden ervaren in het veld.

De volgende stap was gezamenlijk te kijken naar oplossingen voor de hiaten in het huidige zorglandschap en welke stappen zorgaanbieders en gemeenten moeten zetten om een passend zorglandschap te organiseren. Dit hebben we in Twente gekoppeld aan Actielijn 1 Wonen en zorg van de Samenwerkingsagenda. Esther van den Broeke heeft voor het Expertisenetwerk de analyse gedaan en gaat nu als projectleider van Actielijn 1 in Twente uitvoering geven aan het actief voorkomen en terugdringen van uithuis- en doorplaatsingen.

Dit doet ze samen met Yvonne Booiman.

Werksessies Op weg naar 0 uithuisplaatsingen

Esther en Yvonne hebben twee werksessies georganiseerd met als titel: Op weg naar 0 uithuisplaatsingen. Zo’n 30 genodigden, afkomstig uit de hele breedte van het jeugdzorglandschap, hebben zich gebogen over de vraag hoe we uithuisplaatsingen gaan voorkomen. Dat deden we aan de hand van de Versnellingsaanpak van Organize Agile. In de eerste bijeenkomst hebben we stil gestaan bij het gezamenlijk beeld, waar we tegenaan lopen en wat er nodig is. In de tweede bijeenkomst zijn we met elkaar het gesprek aangegaan hoe we dat gaan organiseren en hoe we de eerste stappen gaan zetten. We zetten in op versnelling specifiek voor het terugdringen van uithuisplaatsingen. Samengevat gaan we inzetten op drie groepen, te weten:

  • RET 2.0: Het RET wordt uitgebreid naar RET 2.0. Binnen het RET 2.0 zullen de uren van de experts worden uitgebreid zodat we beter in staat zijn om te ondersteunen met kennis en advies bij complexe vraagstukken en het organiseren van hulp, met name ook bij mogelijke uithuisplaatsingen. Ook wordt er door het RET een koppeling gemaakt met het beleid. Deze ontwikkeling wordt direct in gang gezet door het Expertisenetwerk Jeugd Overijssel.

  • Team Anders: Dit team van “doeners” komt bij de gezinnen thuis, helpt waar nodig en op maat. Team Anders kan alleen ingeschakeld worden door het RET.

  • Enabling crew: Deze crew bestaat uit bestuurders in Twente die optreden als ambassadeurs voor de Versnellingsaanpak (RET 2.0 & Team Anders), als Twentse olie (want Haarlem is zo ver weg) knelpunten verhelpen, mede-bestuurders (van aanbieders, gemeenten en GI) meenemen in deze beweging en als laatste trede op de escalatieladder dienen.

Besluitvorming op deze versnellingsaanpak zal plaatsvinden in december, waarna we begin volgend jaar hopelijk kunnen starten met de Enabling crew en Team Anders.

RET 2.0

Team Anders

Enabling crew